Pravidla k dotaci

ÚPLNÁ PRAVIDLA MARKETINGOVÉ AKCE „DOTACE NA VÝMĚNU ZDROJE TEPLA S DAIKIN“

1. VYMEZENÍ POJMŮ

Pro účely těchto Pravidel mají níže uvedené pojmy níže uvedený význam:

Akcí“ se rozumí marketingová akce společnosti Daikin pořádaná pod názvem „DOTACE NA VÝMĚNU ZDROJE TEPLA S DAIKIN“. 

Antispamovým zákonem“ se rozumí zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 „Bankovním spojením“ se rozumí platné bankovní spojení Žadatele na území České republiky, které uvedl ve vyplněné Vzorové žádosti jako bankovní spojení pro výplatu Finančního příspěvku Daikin. 

Bankovním účtem Daikin“ se rozumí bankovní účet společnosti Daikin č. 2057790102/2600. 

Českou poštou“ se rozumí obchodní společnost Česká pošta, s.p., se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 225 99, Česká republika, IČ: 471 14 983, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu A, vložce 7565. 

Daikin“ se rozumí obchodní společnost DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - CZECH REPUBLIC spol. s r.o., se sídlem Praha 4-Michle, Budějovická 778/3a, PSČ 140 00, Česká republika, IČ: 480 39 497, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu C, vložce 15503. 

Datum žádosti“ rozumí se datum vyplnění žádosti o dotaci pro DAIKIN 

Distributorem“ se rozumí autorizovaný distributor společnosti Daikin, jejichž seznam je dostupný na Webové stránce Daikin pod odkazem www.daikin.cz/cs_cz/partneri, v sekci „Tepelná čerpadla pro každý dům“. 

Dobou trvání Akce“ se rozumí časový úsek do 31.03.2018 (v závislosti na termínech jednotlivých dotačních programů). 

Dokladem o úhradě“ se rozumí (i) v případě bezhotovostní platby Faktury za Nákup a instalaci výpis z bankovního účtu Žadatele, a (ii) v případě hotovostní platby Faktury za Nákup a instalaci příjmový doklad vystavený Žadateli Prodejcem, v obou případech stvrzující zaplacení Faktury za Nákup a instalaci ze strany Žadatele Prodejci v plné výši. 

Dokumenty k příspěvku“ se rozumí dokumenty, které jsou podmínkou pro vznik práva Žadatele na Finanční příspěvek Daikin, jak jsou tyto uvedeny v čl. 4, bod (ii), písm. a – d těchto Pravidel. 

E-mailovou adresou Daikin“ se rozumí e-mailová adresa společnosti Daikin office@daikin.cz. 

E-mailovou adresou Žadatele“ se rozumí e-mailová adresa Žadatele, uvedená Žadatelem ve vyplněné Vzorové žádosti. 

Fakturou za Nákup a instalaci“ se rozumí daňový doklad (faktura) vystavený Prodejcem, potvrzující Nákup a instalaci Tepelného čerpadla Daikin v Době trvání Akce, jež bude kromě právními předpisy stanovených náležitostí obsahovat minimálně (i) označení modelu zakoupeného Tepelného čerpadla Daikin, a (ii) datum prodeje a instalace a jejich cenu. 

Finančním příspěvkem Daikin“ se rozumí částka 15.000,- Kč (slovy: patnáct tisíc korun českých), poskytovaná společností Daikin Žadateli v rámci Akce za splnění v těchto Pravidlech definovaných podmínek. 

Finančním příspěvkem z dotace na výměnu zdroje tepla “ se rozumí konkrétní částka, na níž vznikne Žadateli právo z dotace na výměnu zdroje tepla při Výměně Kotle na pevná paliva, a která může dosáhnout až částky 127.000,- Kč (slovy: jedno sto dvacet sedm tisíc korun českých). 

Kotlem na pevná paliva“ se rozumí zařízení, v němž se spalováním tuhých paliv vyvíjí teplo, kterým se ohřívá teplonosná látka. 

Dotací na výměnu zdroje tepla“ se rozumí finanční podpora na výměnu Kotlů na pevná paliva za ekologicky šetrnější zdroje tepla, poskytovaná fyzickým osobám prostřednictvím projektů jednotlivých vyšších územních samosprávných celků (krajů) České republiky, které jsou příjemci dotace z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020. 

Nákupem a instalací Tepelného čerpadla Daikin“ se rozumí úplatné nabytí do vlastnictví Tepelného čerpadla Daikin Žadatelem od Prodejce a jeho instalace a zprovoznění v Nemovitosti provedené Prodejcem, obé na základě Smlouvy. 

Nemovitostí“ se rozumí rodinný dům, objekt k bydlení, obytná část zemědělské usedlosti a jiná nemovitá věc na území České republiky, stran níž byla Žadateli schválena dotace na výměnu zdroje tepla na Výměnu Kotle na pevná paliva formou Rozhodnutí o schválení dotace na výměnu zdroje tepla . 

Negativními podmínkami“ se rozumí podmínky zániku účasti Žadatele v Akci a/nebo práva Žadatele na Finanční příspěvek Daikin, uvedené v čl. 5, bodech (i) – (iii) těchto Pravidel. 

Občanským zákoníkem“ se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (jsou-li takové). 

Obchodní nabídkou“ se rozumí nabídka zboží a/nebo služeb společnosti Daikin a/nebo Distributorů, počítaje v to i všechny formy sdělení, včetně reklamy a vybízení k návštěvě internetových stránek, určeného k přímé či nepřímé podpoře zboží či služeb nebo image podniku společnosti Daikin a/nebo Distributorů. 

Podmínkami“ se rozumí podmínky vzniku Žadatele na Finanční příspěvek Daikin, uvedené v čl. 4, bodech (i) – (ii) těchto Pravidel. 

Poštovní adresou Daikin“ se rozumí adresa Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4 – Michle, Česká republika. 

Poštovní poukázkou“ se rozumí nástroj vnitrostátního platebního styku pro převod peněžních částek v režimu "účet - hotovost" České pošty, blíže popsaný v rámci odkazu https://www.ceskaposta.cz/sluzby/platebni-a-financni-sluzby-cr/postovni-poukazka-b, a podle kontextu (také) samotná Poukázka B. 

Pravidly“ se rozumí tato úplná pravidla Akce. 

Prodejcem“ se rozumí podnikatel se sídlem na území České republiky, u něhož Žadatel zjednal Nákup a instalaci Tepelného čerpadla Daikin; pro vyloučení pochybností se stanoví, že se jím rozumí nejen vlastní prodejce Tepelného čerpadla Daikin Žadateli, ale i instalační společnost, která toto Tepelné čerpadlo Daikin Žadateli v Nemovitosti instalovala a zprovoznila, byť se jedná o dvě různé osoby. 

Rozhodnutím o schválení dotace na výměnu zdroje tepla “ se rozumí rozhodnutí příslušného orgánu, jímž byla Žadateli schválena dotace v rámci dotace na výměnu zdroje tepla na Výměnu Kotle na pevná paliva, a tedy přiznán Finanční příspěvek z dotace na výměnu zdroje tepla . 

Smlouvou“ se rozumí platná a účinná kupní smlouva a/nebo smlouva o dílo dle Občanského zákoníku uzavřená mezi Prodejcem a Žadatelem, jejímž předmětem je Nákup a instalace Tepelného čerpadla Daikin Prodejcem pro Žadatele. 

Tepelným čerpadlem Daikin“ se rozumí nové, nepoužité a nerepasované tepelné čerpadlo vyráběné pod značkou Daikin, specifikované na Webové stránce Daikin v rámci odkazu www.daikin.cz/cs_cz/dotace/seznam-dotovanych-cerpadel

Účelem zpracování“ se rozumí (i) administrace osoby Žadatele jako účastníka Akce a plnění práv a povinností společnosti Daikin z Akce a těchto Pravidel vůči Žadateli vyplývajících, (ii) vyhodnocení Akce, (iii) zasílání Obchodních nabídek Žadateli ze strany společnosti Daikin a Distributorů, a to jak písemně na adresu bydliště a/nebo doručovací adresu Žadatele uvedenou ve vyplněné Vzorové žádosti, tak i na E-mailovou adresu Žadatele. 

Údaji“ se rozumí jméno, příjmení, datum narození, bydliště, doručovací adresa, bankovní účet, telefon Žadatele, uvedené ve vyplněné Vzorové žádosti či jinak v souladu s právem získané, a E-mailová adresa Žadatele. 

Výměnou Kotle na pevná paliva“ se rozumí výměna stávajícího Kotle na pevná paliva v Nemovitosti Žadatelem za Tepelné čerpadlo Daikin. 

Vzorovou žádostí“ se rozumí vzorová žádost společnosti Daikin o Finanční příspěvek Daikin, zveřejněná na Webové stránce Daikin v rámci odkazu http://www.daikin.cz/dotace/ a v tištěné podobě dostupná na provozovnách Distributorů. 

Webovou stránkou Daikin“ se rozumí internetové stránky společnosti Daikin dostupné na www.daikin.cz

Zákonem o ochraně osobních údajů“ se rozumí zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. „Zpracovávajícími osobami“ se rozumí Distributoři a Provozovatel Hotlinky. 

Žadatelem“ se rozumí fyzická osoba, jíž bylo dle příslušných pravidel vydáno Rozhodnutí o schválení dotace na výměnu zdroje tepla . 

2. POŘADATEL A ORGANIZÁTOR AKCE, ÚZEMÍ A TRVÁNÍ AKCE 
  
Pořadatelem a organizátorem Akce je společnost Daikin. 

 Akce probíhá na území České republiky v Době trvání Akce. 

3. ÚČEL AKCE A PRAVIDEL 

Veřejný sektor podporuje Žadatele při Výměně Kotle na pevná paliva Finančním příspěvkem z dotace na výměnu zdroje tepla . 

Účelem této Akce je finančně podpořit Žadatele ze strany společnosti Daikin při Výměně Kotle na pevná paliva v podobě Finančního příspěvku Daikin. 

Tato Pravidla upravují práva a povinnosti související s Akcí. 

Účast na Akci je dobrovolná a každý Žadatel účastí v Akci vyjadřuje svůj souhlas s jejími Pravidly. 

4. PODMÍNKY VZNIKU PRÁVA ŽADATELE NA FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK DAIKIN 

Právo na Finanční příspěvek Daikin vzniká Žadateli, u něhož budou kumulativně splněny veškeré níže uvedené Podmínky: 

   (i) K Nákupu a instalaci Tepelného čerpadla Daikin dojde v Době trvání Akce. 

   (ii) Žadatel doručí společnosti Daikin veškeré následující Dokumenty k příspěvku: 

       a. Rozhodnutí o schválení dotace na výměnu zdroje tepla pro Žadatele; a 
       b. Žadatelem řádně vyplněnou, zkompletovanou a vlastnoručně podepsanou Vzorovou žádost; a 
       c. Fakturu za Nákup a instalaci; a 
       d. Doklad o úhradě. 

   , a to vše (i) nejpozději do 31.03.2018 (v závislosti na termínech jednotlivých dotačních programů), (ii) v nepoškozené, neznehodnocené, dobře čitelné formě, (iii) v originále a/nebo ověřené kopii a/nebo prosté kopii, a (iv) výlučně na Poštovní adresu Daikin doporučenou poštou a/nebo kurýrní službou. 

   Společnost Daikin je v případě pochybností oprávněna požadovat po Žadateli předložení originálu kteréhokoliv z Dokumentů  k příspěvku. V takovém případě je Žadatel povinen doručit společnosti Daikin požadované originály nejpozději do pěti (5)  dnů ode dne doručení takové žádosti Žadateli, a to stejným způsobem, který je shora určen pro doručení Dokumentů k  příspěvku jako takových. 

   V případě chybných a/nebo neúplných Dokumentů k příspěvku ze strany Žadatele může společnost Daikin, a to výlučně dle vlastního uvážení, vyzvat Žadatele k jejich doplnění, a stanovit mu lhůtu k nápravě ne kratší než pět (5) dnů. 

Společnost Daikin vrací Dokumenty k příspěvku Žadateli pouze na jeho písemnou žádost doručenou na Poštovní adresu Daikin, a to na náklady Žadatele. 

Pro vyloučení pochybností se stanoví, že na jedno (1) Tepelné čerpadlo Daikin lze žádat Finanční příspěvek Daikin pouze jedenkrát (1x). 

5. PODMÍNKY ZÁNIKU PRÁVA ŽADATELE NA ÚČAST V AKCI A FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK DAIKIN 

Účast Žadatele v Akci a/nebo právo Žadatele na Finanční příspěvek Daikin i přes splnění veškerých Podmínek automaticky zaniká zejména, ale nikoliv pouze, nastane–li kterákoliv z následujících Negativních podmínek: 

   (i) Smlouva pozbude z jakéhokoliv důvodu své platnosti a/nebo účinnosti; 

   (ii) Žadatel nedoručí společnosti Daikin v čl. 4 těchto Pravidel stanovených lhůtách originály Dokumentů k příspěvku (vyžádá-li si je společnost Daikin postupem podle čl. 4 těchto Pravidel) a/nebo nezjedná nápravu stran chybných a/nebo neúplných Dokumentů k příspěvku (byla-li společností Daikin náprava umožněna postupem podle čl. 4 těchto Pravidel); 
  

   (iii) Žadatel uvede v kterémkoliv z Dokumentů k příspěvku zavádějící a/nebo nepravdivé údaje, a/nebo jinak uvede společnost Daikin v omyl a/nebo zneužije podmínky Akce a/nebo jedná v rozporu s dobrými mravy a/nebo se dopustí nekalého a/nebo podvodného jednání. 

V případě, že nastane kterákoliv z Negativních podmínek a Finanční příspěvek Daikin byl již společností Daikin Žadateli vyplacen, je Žadatel povinen do deseti (10) dní od doručení písemné a/nebo e-mailové žádosti společnosti Daikin vrátit společnosti Daikin vyplacený Finanční příspěvek Daikin v plné výši, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet společnosti Daikin, z něhož byl Finanční příspěvek Daikin Žadateli vyplacen, a není-li tento z jakéhokoliv důvodu seznatelný, pak na Bankovní účet Daikin. 

Žadatel je dále povinen vyplacený Finanční příspěvek vrátit společnosti Daikin v případě, je-li zjištěno, že k jeho vyplacení došlo neoprávněně a/nebo omylem, zejména, ale nikoliv pouze, Žadatel nesplnil a/nebo porušil podmínky stanovené v těchto Pravidlech. 

6. VÝPLATA FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU DAIKIN 

Finanční příspěvek Daikin bude Žadateli společností Daikin vyplacen nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne splnění Podmínek Žadatelem za předpokladu, že nenastane žádná z Negativních podmínek a/nebo zde nebude jiný důvod, opravňující dle těchto Pravidel společnost Daikin Finanční příspěvek Daikin nevyplatit.


Finanční příspěvek Daikin bude Žadateli poukázán jedním z následujících způsobů, a to podle volby Žadatele ve vyplněné Vzorové žádosti: 

    A. Bezhotovostním převodem na Bankovní spojení; 

    B. Poštovní poukázkou na doručovací adresu Žadatele v České republice uvedenou ve vyplněné Vzorové žádosti. 

Pro vyloučení pochybností se stanoví, že Finanční příspěvek Daikin nelze vyplatit žádným jiným způsobem než tím, uvedeným shora, a tudíž zejména, ale nikoliv pouze, ani v hotovosti, ani vyměnit jeho hodnotu za produkty a/nebo služby společnosti Daikin, nebo jej vyplatit na bankovní účet v bance mimo území České republiky či vyzvednout v hotovosti u jiné osoby než České pošty. 

Poplatky spojené s bezhotovostním převodem Finančního příspěvku Daikin Žadateli účtované bankou společnosti Daikin nese a hradí společnost Daikin, případné poplatky účtované bankou Žadatele nese a hradí Žadatel. 

Poplatky spojené s výplatou Finančního příspěvku Daikin Žadateli Poštovní poukázkou nese a hradí Žadatel. 

Právo na Finanční příspěvek Daikin nelze převést na jinou osobu. Na Finanční příspěvek Daikin neexistuje právní nárok. Finanční příspěvek Daikin není soudně vymahatelný. 

Žadatel je povinen splnit veškeré daňové povinnosti, které se k vyplacenému Finančnímu příspěvku Daikin případně vztahují, a podléhá-li tak dle právních předpisů Finanční příspěvek Daikin na straně Žadatele např. dani z příjmů, je Žadatel povinen tuto vůči správci daně řádně přiznat a odvést. 

7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ, OBCHODNÍ SDĚLENÍ 

Účastí v Akci uděluje Žadatel společnosti Daikin a Zpracovávajícím osobám v souladu s příslušnými ustanoveními Zákona o ochraně osobních údajů svůj souhlas se zpracováním Údajů za Účelem. 

Žadatel účastí v Akci prohlašuje, že byl informován společností Daikin a Zpracovávajícími osobami, že poskytnutí souhlasu se zpracováním Údajů je dobrovolné, a že pokud souhlas pozbude z jakéhokoliv důvodu účinnosti, jsou společnost Daikin a Zpracovávající osoby povinny provést likvidaci Údajů, že požádá-li Žadatel o informaci o zpracování Údajů, jsou společnost Daikin a Zpracovávající osoby povinny Žadateli tuto informaci bez zbytečného odkladu předat, že společnost Daikin a Zpracovávající osoby mají právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace, že pokud Žadatel zjistí nebo se bude domnívat, že společnost Daikin či Zpracovávající osoby provádí zpracování Údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Žadatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může Žadatel požádat společnost Daikin a Zpracovávající osoby o vysvětlení, nebo může požadovat, aby společnost Daikin a Zpracovávající osoby odstranily takto vzniklý stav (zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů), že v rozsahu jejich oprávnění budou Údaje fakticky zpracovávat a tyto budou zpřístupněny pouze úzkému okruhu oprávněných osob v rámci společnosti Daikin a Zpracovávajících osob (žádným jiným osobám Údaje zpřístupněny nebudou), že Údaje nebudou používány pro žádný jiný účel než Účel, a že Údaje budou zpracovávány manuálně. 

Žadatel tímto pro případ, že by Obchodní nabídky splňovaly definici obchodních sdělení ve smyslu Antispamového zákona, uděluje ve smyslu § 7 odst. 2 Antispamového zákona společnosti Daikin a Distributorům svůj souhlas se zasíláním Obchodních nabídek ze strany společnosti Daikin a Distributorů osobě Žadatele, a to formou zasílání takovýchto Obchodních nabídek prostřednictvím elektronické pošty na E-mailovou adresu Žadatele. Žadatel současně potvrzuje, že si je vědom toho, že tento svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení může kdykoliv odvolat, a to v případě Obchodních nabídek zasílaných společností Daikin písemně a/nebo osobně na Poštovní adrese Daikin, prostřednictvím elektronické pošty na E-mailové adrese Daikin, nebo i telefonicky na účet společnosti Daikin na Hotlince, v případě Obchodních nabídek zasílaných Distributory písemně a/nebo osobně na adrese sídla příslušného Distributora, prostřednictvím elektronické pošty na e-mailové adrese příslušného Distributora, nebo i telefonicky na účet příslušného Distributora dle údajů uvedených na Webové stránce Daikin pod odkazem www.daikin.cz/partneri, v sekci „Tepelná čerpadla pro každý dům“. 

Žadatel uděluje svůj souhlas se zpracováním Údajů za Účelem i se zasíláním Obchodních nabídek jako případných obchodních sdělení ve smyslu Antispamového zákona po dobu počínající vznikem své účasti v Akci a konče uplynutím doby dvou (2) let ode dne skončení Akce. 

Žadatel účastí v Akci konečně stvrzuje, že jej společnost Daikin a Zpracovávající osoby seznámily se Zákonem o ochraně osobních údajů a Antispamovým zákonem a (dalšími) právy Žadatele z nich vyplývajícími, jakož i že vůči Žadateli splnily veškeré další případné informační povinnosti v rozsahu, které jim tyto ukládají či které tyto předpokládají. 

8. OSTATNÍ 

Společnost Daikin informuje Žadatele, že především k zodpovězení praktických dotazů k Akci a dotaci na výměnu zdroje tepla zřídila Hotlinku, jíž provozuje Provozovatel Hotlinky. Hotlinka není pro Žadatele zpoplatněna. 

Společnost Daikin si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání Finančního příspěvku Daikin v rámci Akce. 

Tato Pravidla jsou považována v rámci Akce za jediná úplná a konečná. 

Tato Pravidla se řídí právem České republiky. Pokud by některé ustanovení těchto Pravidel bylo neplatné a/nebo neúčinné, platnost a účinnost zbylé části Pravidel zůstává nedotčena. 

Společnost Daikin je oprávněna tato Pravidla kdykoliv změnit a/nebo zrušit, a to bez dalšího upozornění a stejným způsobem, jakým je vyhlásila. Účinnost jakýchkoliv změn nastává okamžikem jejich zveřejnění stanoveným způsobem, není- li v nich výslovně uvedena účinnosti pozdější. 

Společnost Daikin si vyhrazuje právo Akci kdykoliv prodloužit, zkrátit, přerušit, odvolat a/nebo zrušit, a to po předchozím upozornění zveřejněném na Webové stránce Daikin. 

Společnost Daikin nenese odpovědnost zejména, ale nikoliv pouze, za: 

   (i) Úplnost výtažku z těchto Pravidel, který může být ve zkrácené verzi komunikován na propagačních a/nebo jiných materiálech v souvislosti s Akcí; 

   (ii) Chyby Žadatele při vyplnění Vzorové žádosti či v Dokumentech k příspěvku; 

   (iii) Nesprávně zaslané, opožděné, nečitelné, poškozené a/nebo ztracené poštovní zásilky Žadatele; 

   (iv) Technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky a problémy s funkčností E-mailové adresy Daikin a/nebo Webových stránek Daikin. 

    V případě technických problémů je Žadatel povinen kontaktovat společnost Daikin na Hotlince. 

Žadatel nemá nárok na úhradu jakýchkoliv nákladů vzniklých účastí v Akci. 

Tato Pravidla nemají žádné přílohy. 

Tato Pravidla nabývají platnosti a účinnosti dnem 31. 10. 2016. 

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - CZECH REPUBLIC spol. s r.o.