Skip to main content

Klíčové pojmy používané ve směrnici o ochraně osobních údajů

Aplikace: jakýkoli software, (webové aplikace), digitální nástroje vyvinuté společností Daikin Europe N.V. nebo jednou z jejích evropských dceřiných společností

Automatizované rozhodování (zpracování založené výhradně na): jakékoliv zpracování prováděné automatizovaným procesem tak, že je vyloučen jakýkoli vliv nebo zásah člověka, pokud jde o výsledek tohoto procesu;

Obchodní partneři: jakákoli osoba nebo podnik, který je nezávislý na společnosti DENV-G (Daikin Europe N.V. Group), ale je v jistém smyslu zapojen do podnikání společnosti DENV-G nebo utvořil obchodní partnerství se společností DENV-G nebo s ní spolupracuje na výrobě a/nebo dodávkách výrobků/služeb značky Daikin;

Soubory Cookie: malý soubor obsahující řetězec znaků, který je odesílán do zařízení použitého při návštěvě internetových stránek. Při druhé návštěvě na stejných internetových stránkách tento soubor cookie umožní internetovým stránkám rozpoznat prohlížeč, přes nějž k návštěvě došlo. V souborech cookie mohou být uloženy preference a další informace o uživateli;

Daikin Group: skupina společností ovládaných společností Daikin Industries Ltd. Tyto společnosti jsou výrobci a prodejci výrobků a služeb pod značkou Daikin po celém světě;

Správce údajů: fyzická nebo právnická osoba, která stanoví účel a prostředky zpracování osobních údajů;

Zpracovatel údajů: fyzická osoba nebo právnická osoba, která zpracovává osobní údaje daného subjektu údajů podle pokynů správce údajů;

Pověřenec pro ochranu údajů: fyzická osoba nebo právnická osoba odpovědná za:

  • informování a poskytování poradenství správci a jeho zpracovatelům a zaměstnancům v oblasti zpracování osobních údajů;
  • kontrolu dodržování nařízení (EU) 679/2016 (GDPR);
  • poradenství týkající se vypracování posouzení dopadu na ochranu údajů;
  • působení v pozici kontaktní osoby a spolupráci s dozorovým orgánem, jemuž je směrována stížnost nebo který prošetřuje zpracování osobních údajů

Subjekt údajů: identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány off-line v papírové formě nebo on-line prostřednictvím internetových stránek a aplikací. Identifikovatelnou fyzickou osobou se rozumí fyzická osoba, kterou lze přímo nebo nepřímo identifikovat, a to prostřednictvím identifikátoru, jako je jméno, identifikační číslo, údaje o poloze nebo on-line identifikátor, nebo jedním nebo několika prvky, které jsou charakteristické pro fyzickou, fyziologickou, genetickou, duševní, ekonomickou, kulturní nebo sociální totožnost této fyzické osoby;

DENV-G: skupina společností, kterou tvoří společnost Daikin Europe N.V. (se sídlem v Belgii) a její evropské dceřiné společnosti. Společnost DENV-G vyrábí, prodává a uvádí na trh výrobky a služby značky Daikin v regionech Evropa-Blízký východ-Afrika a SNS;

DIL: společnost Daikin Industries Ltd. se sídlem v Japonsku, vlastník a správce Daikin Group;

Evropské dceřiné společnosti: společnost se sídlem v regionu Evropa-Afrika-Blízký východ a SNS, která vyrábí, prodává a uvádí na trh výrobky a služby značky Daikin a je ovládána společností Daikin Europe N.V.;

GDPR: obecné nařízení o ochraně údajů, zkratka pro nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46/ES;

IP: číslo známé jako adresa internetového protokolu (IP), která je přiřazena jakémukoli zařízení připojenému k internetu. Tato čísla jsou obvykle přiřazována v geografických blocích. Adresu IP lze často použít k identifikaci místa, ze kterého se zařízení připojuje k internetu.

Oprávněný zájem: zájem správce nebo třetí strany, který je zákonný a není převážen zájmy nebo základními právy a svobodami subjektů údajů, které požadují ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě;

Společný správce údajů: fyzická nebo právnická osoba, která společně s jinými stanoví prostředky a účely zpracování osobních údajů;

Osobní údaje: veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (dále jen „subjekt údajů“);

Zpracování (osobních údajů): jakákoli operace nebo soubor operací, které se provádějí na osobních údajích nebo souborech osobních údajů, automatizovanými prostředky, či nikoli, jako je shromažďování, zaznamenávání, uspořádávání, strukturování, uchovávání, přizpůsobení nebo změna, vyhledávání, nahlížení, používání, přenášení, šíření nebo jiné zpřístupňování, slaďování nebo spojování, omezování, mazání nebo ničení;

Profilování (nebo profilace): jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů, která spočívá v použití osobních údajů k posouzení některých osobních aspektů vztahujících k fyzické osobě, zejména za účelem analýzy nebo predikce aspektů souvisejících s pracovním výkonem této osoby, s její ekonomickou situací, zdravotním stavem, osobními preferencemi, zájmy, spolehlivostí, chováním, místem pobytu nebo pohyby.

Pseudonymizace (nebo pseudonymní nebo pseudonymizovaný): zpracování osobních údajů tak, že již nemohou být přiřazeny konkrétnímu subjektu údajů bez použití dodatečných informací, pokud jsou tyto dodatečné informace uchovávány odděleně a vztahují se na ně technická a organizační opatření, aby bylo zajištěno, že nebudou přiřazeny identifikované či identifikovatelné fyzické osobě;

Veřejný zájem: jakýkoli veřejný zájem stanovený právními předpisy nebo sledovaný úředním orgánem;

Zvláštní kategorie osobních údajů: veškeré osobních údaje vypovídající o rasovém nebo etnickém původu, politických názorech, náboženských nebo filozofických přesvědčeních nebo členství v odborových organizacích, genetické údaje, biometrické údaje zpracovávané za účelem jednoznačné identifikace fyzické osoby, údaje týkající se zdravotního stavu a neb údaje o sexuálním životě fyzické osoby nebo její sexuální orientace;

Životně důležitý zájem: jakýkoli zájem, který má zásadní význam pro život subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby;

Internetové stránky: internetové stránky společnosti DENV-G (Daikin Europe N.V.'s. Group), které jsou k dispozici na tomto odkazu: www.daikin.eu