Nová zelená úsporám

Na co se dotace vztahuje?

 

 • na výměnu neekologického zdroje tepla (spalující například uhlí, koks, uhelné brikety) za efektivní ekologicky šetrné zdroje a na jejich napojení na soustavu zásobování teplem
 • na výměnu elektrického vytápění za systém s tepelným čerpadlem
 • na instalaci solárních termických a fotovoltaických systémůna instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu
 • na instalaci systému na využití tepla z odpadní vody

Maximální výše dotace

Podpora je dána fixní částkou podle typu pořízeného nového zdroje či systému a podle podoblasti podpory. Celková výše podpory na jednu žádost je omezena na max. 50 % řádně doložených způsobilých výdajů.

Na realizaci opatření z oblasti C v rodinných domech v Moravskoslezském a Ústeckém kraji je dotace zvýšena o 10 % (nevztahuje se na podoblast C.5 a C.6).

Výměna zdrojů tepla – podoblasti C.1 a C.2

Podporu nelze poskytnout na výměnu kotlů na tuhá paliva ve vlastnictví fyzických osob provedenou po 15. 7. 2015 (včetně), které mají nárok na podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014–2020 (prioritní osa 2, specifický cíl 2.1 – snížit emise z lokálního vytápění domácnosti podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek). 

Není-li však v tomto programu pro daný kraj, v němž se rodinný dům nachází, stanoveno pozdější rozhodné datum způsobilosti výdajů. V takovém případě se pro posouzení, zda je možné žádost v tomto programu podat, použije rozhodné datum způsobilosti stanovené pro příslušný kraj.*

 • O opatření z podoblasti C.1 je možné žádat výhradně současně s opatřením z oblasti A.
 • Opatření z podoblasti C.2 se vztahuje pouze na rodinné domy, jejichž měrná roční potřeba tepla na vytápění EA nepřesahuje 150 kWh.m-2.rok-1.
 • Je podporována výměna původních hlavních zdrojů tepla na vytápění na tuhá fosilní paliva nedosahujících parametrů pro 3. emisní třídu za ekologicky šetrné zdroje.
 • Je také podporována výměna původního elektrického vytápění používaného jako hlavní zdroj tepla za systém s tepelným čerpadlem.
 • Podpora se vztahuje na pořízení hlavního zdroje tepla na vytápění s případnou přípravou teplé vody včetně příslušenství a jeho zapojení do otopné soustavy.

Podporované typy zdrojů:

Podoblast podpory Typ zdroje  

Výše podpory [Kč/dům] dle podoblasti

 

   C.1             C.2

C.1.1

C.2.1

Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva 50 000 40 000

C.1.2

C.2.2

Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva 100 000 80 000

C.1.3

C.2.3

Krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem s ruční dodávkou paliva a uzavřené krbové vložky s teplovodním výměníkem 50 000 40 000

C.1.4

C.2.4

Krbová kamna nebo vložka na biomasu s teplovodním výměníkem se samočinnou dodávkou paliva 50 000 40 000

C.1.5

C.2.5

Tepelné čerpadlo voda–voda 100 000 80 000

C.1.6

C.2.6

Tepelné čerpadlo země–voda 100 000 80 000

C.1.7

C.2.7

Tepelné čerpadlo vzduch–voda 75 000 60 000

C.1.8

C.2.8

Plynový kondenzační kotel 18 000 15 000

C.1.9

C.2.9

Napojení na soustavu zásobování teplem 40 000 30 000


Instalace solárních termických a fotovoltaických (FV) systémů – podoblast C.3

 • podporována instalace solárních termických a fotovoltaických systémů do dokončených rodinných domů a do novostaveb rodinných domů (včetně rozestavěných),
 • o dotaci v této podoblasti může vlastník domu požádat na jeden rodinný dům pouze jednou za dobu trvání Programu, a to i v případě rodinného domu s více bytovými jednotkami. Výjimkou je kombinace solárního systému určeného pro ohřev teplé vody (podoblasti podpory C.3.1/C.3.2/C.3.3) s fotovoltaickým systémem (podoblast podpory C.3.5/C.3.6) s akumulací elektřiny výhradně do akumulátorů.
 • podporu v této oblasti je možno poskytnout ve vybraných případech též na dříve podpořené rodinné domy s velmi nízkou energetickou náročností, na jejichž výstavbu byla poskytnuta podpora z Programu Nová zelená úsporám 2013 nebo Nová zelená úsporám v oblasti podpory B. (podrobné informace kapitola 2.4.2 Závazných pokynů).**
 • na vybrané kombinace stávajících solárních systémů s novými, které mají sloužit ke stejnému nebo obdobnému účelu a byly již v minulosti podpořeny z jiných dotačních titulů, nelze poskytnout podporu.** 
 • při podání žádosti před dokončením rodinného domu, musí být nejpozději v okamžiku doložení dokumentů prokazujících řádné dokončení realizace podporovaných opatření (tj. dokumentů pro vydání Registrace a rozhodnutí) prokázáno řádné dokončení domu – doloží se výpis z katastru nemovitostí k novostavbě, 
 • v rámci podoblasti C.3.1 se připouští využití přebytečného tepla v systému vytápění a propojení se systémem UT, 
 • podporovány jsou pouze solární termické systémy s kolektory splňujícími minimální hodnotu účinnosti ηsk dle vyhlášky č. 441/2012 Sb., o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie, 
 • podporovány jsou fotovoltaické systémy na přípravu teplé vody s přímým ohřevem (podoblast C.3.3),
 • podpora na fotovoltaické systémy v podoblasti C.3.4, C.3.5 a C.3.6 se poskytuje pouze na systémy připojené k distribuční soustavě po 1. 1. 2016
 • v podoblasti podpory C.3.4, C.3.5 a C.3.6 nesmí být maximální instalovaný výkon fotovoltaického systému vyšší než 10 kWp.

Podrobné podmínky k podoblasti C.3 naleznete v Závazných pokynech.

Podporované typy zdrojů:

Podoblast podpory Typ systému Výše podpory [Kč]
C.3.1 Solární termický systém na přípravu teplé vody 35 000
C.3.2 Solární termický  systém na přípravu teplé vody a přitápění 50 000
C.3.3 FV systém pro přípravu teplé vody s přímým ohřevem 35 000
C.3.4 FV systém bez akumulace elektrické energie s tepelným využitím přebytků a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh.rok-1 55 000
C.3.5 FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh.rok-1 70 000
C.3.6 FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 3 000 kWh.rok-1 100 000

 

Požadavky na solární termické systémy v podoblasti C.3.1 a C.3.2:

Sledovaný parametr Označení [Jednotky] C.3.1 C.3.2
Vypočtený celkový využitelný zisk solární soustavy

 Qss.u

[kWh.rok-1]

Bez      požadavku ≥ 2200
Vypočtený měrný využitelný zisk solární soustavy

qss,u

[kWh.m-2.rok-1]

≥ 350 ≥ 280
Dosažení minimálního pokrytí potřeby teplé vody [%] ≥ 50 Bez    požadavku
Instalace akumulačního zásobníku tepla o měrném objemu vztaženém k celkové ploše apertury [l.m-2] ≥ 45 ≥ 45

 

Požadavky na fotovoltaické systémy v podoblasti podpory C.3.3:

Sledovaný parametr Označení [Jednotky] C.3.3
Dosažení minimálního pokrytí potřeby teplé vody [%]  ≥ 50
Instalace akumulačního zásobníku tepla o měrném objemu vztaženém k instalovanému výkonu solárního systému [l.kWp-1] ≥ 80

 

Požadavky na fotovoltaické systémy v podoblasti podpory C.3.4, C.3.5 a C.3.6:

Sledovaný parametr Označení [Jednotky] C.3.4 C.3.5 C.3.6
Celkový využitelný energetický zisk v budově

   Qss.u

 

[kWh.rok-1]

 

 

≥ 1 700 ≥ 1 700 ≥ 3 000
Minimální míra využití vyrobené elektřiny pro krytí spotřeby v místě výroby [%] 70 70 70
Akumulace přebytků energie do teplé vody - Povinná Možná Možná
Minimální měrný objem zásobníku teplé vody nebo akumulační nádrže [l.kWp-1] 80/120 l* - -
Akumulace přebytků energie do akumulátorů - Možná Povinná Povinná
Minimální měrná kapacita akumulátorů [kWh.kWp-1] - 1,75/1,25 1,75/1,25


Podoblast C.4 - Instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla

 • Podporována je instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla do dokončených rodinných domů.
 • Minimální požadovaná účinnost zpětného zisku tepla je 75 %.
 • Dosažení požadované maximální průvzdušnosti obálky budovy n50 ≤ 2,5 l.h-1 musí být doloženo protokolem z měření průvzdušnosti obálky budovy, který bude v souladu s metodickým pokynem k upřesnění pravidel pro měření průvzdušnosti obálky budovy a který bude vypracován dle vzoru zveřejněného v sekci DOKUMENTY → METODICKÉ POKYNY.

Podporované typy systémů:

Podoblast podpory Typ systému Výše podpory [Kč]
C.4.1 Centrální systém nuceného větrání se zpětným získáváním tepla 100 000
C.4.2 Decentrální systém nuceného větrání se zpětným získáváním tepla 75 000

Podpora na zpracování odborného posudku a zajištění měření průvzdušnosti obálky budovy – podoblast C.5

 • podporu lze žádat pouze současně s podáním žádosti z podoblasti podpory C.1, C.2, C.3 nebo C.4
 • Maximální celková výše podpory je 5 000 Kč, a to i v případech, kdy je žádáno o více opatření z oblasti C současně, maximálně však 15 % z alokované částky podpory v podoblasti C.1, C.2, C.3 nebo C.4. 

Zvýhodnění při použití výrobků se zpracovaným environmentálním prohlášením typu III – podoblast C.6

 • O podporu lze žádat pouze současně s podáním žádosti v podoblasti podpory C.1, C.2, C.3 nebo C.4.
 • Je-li pro realizaci opatření použit zdroj tepla, solární panely či jednotka nuceného větrání se zpětným získáváním tepla s vydaným environmentálním prohlášením typu III, je tato instalace zvýhodněna částkou 2 000 Kč. V případě použití více výrobků s vydaným environmentálním prohlášením se podpora u kombinovaných žádostí v podoblasti podpory C.6 nezvyšuje.
 • Environmentální prohlášení typu III musí být zpracováno v souladu s ČSN EN ISO 14 025, případně EN 15 804 a musí být ověřeny nezávislou akreditovanou osobou. 

Podpora na využití tepla z odpadní vody – podoblast C.7

 • podporu v této podoblasti je možné žádat pouze současně s podáním žádosti o podporu z oblasti podpory A nebo jiným opatřením z oblasti podpory C.
 • Podpora se poskytuje na instalaci centrálních i decentrálních systémů využívajících teplo z odpadních vod pro předehřev teplé vody.
 • Podpora je poskytována formou fixní dotace ve výši 5 000 Kč na jeden decentrální systém, popř. napojené odběrné místo (výtok) v případě systému centrálního. Maximálně však 15 000 Kč na jeden dům.
 • V případě použití zařízení bez tepelného čerpadla musí být využito zařízení s výrobcem deklarovanou účinností zpětného získávání tepla minimálně 30 %. Tato podmínka se považuje za splněnou v případě zařízení s certifikací iPAH (International Passive House Association). Požadovaná účinnost musí být splněna při níže uvedených okrajových podmínkách měření:
  • Objemový průtok min. 8 litrů za minutu.
  • Teplota studené vody min. 8 °C.
  • Teplota okolí v rozsahu 18–25 °C.
  • Teplota odpadní vody (z níž se odebírá teplo) max. 39 °C.

Pro systémy předávající teplo s využitím tepelného čerpadla není minimální účinnost stanovena

Způsobilé výdaje

Způsobilým výdajem se rozumí výdaj bezprostředně související s přípravou a realizací podporovaného opatření. Rozhodné datum pro stanovení způsobilosti výdajů je max. 24 měsíců před datem evidence žádosti do informačního systému a zároveň ne dříve, než 1. 1. 2014.

V této oblasti podpory jsou způsobilé všechny výdaje přímo související s dodávkou a montáží podporovaného opatření do budovy.

V podoblasti podpory C.5 jsou způsobilými výdaji výdaje na zpracování odborného posudku, tj. projektové dokumentace a energetického hodnocení, a také výdaje spojené s provedením měření průvzdušnosti obálky budovy (blower door test) včetně vyhotovení protokolu o měření, pokud je žádáno o podporu z podoblasti C.4.

Způsobilosti výdajů se podrobně věnuje kapitola 6 Závazných pokynů

 

Na co si dát pozor: 

 1. Rodinný dům, na který se žádá o podporu, musí splňovat definici rodinného domu dle kapitoly 11 Závazných pokynů, a to jak před realizací, tak i po celou dobu udržitelnosti (tzn. 10 let od vydání Registrace a rozhodnutí), není –li stanoveno jinak. ). 
 2. Při realizaci podporovaných opatření je žadatel povinen prokázat soulad technických vlastností použitých materiálů a výrobků s podmínkami programu, a to doložením dokumentů dle kapitoly 4 Závazných pokynů. V případě výběru výrobku ze Seznamu výrobků a technologií se splnění technických vlastností dokládat nemusí. 
 3. Žadatel je povinen zajistit odborný technický dozor. Požadavky na odborný technický dozor uvádí kapitola 11 Závazných pokynů. 
 4. Realizaci podporovaného opatření musí provést dodavatel s příslušnými oprávněními a odbornou způsobilostí pro provádění prací daného typu.

Kompletní informace o podmínkách oblasti podpory C jsou uvedeny v kapitole 2 Závazných pokynů.

*) Účinné od 9. ledna 2017.

**) O tuto podporu je možné žádat až od 9. ledna 2017.