Skip to main content

Zjišťování kvality organizační struktury společnosti Daikin

Po dlouhou dobu je společnost Daikin Europe N.V. uznávána jako dobře řízená a organizovaná firma, která splňuje všechny evropské výrobní standardy a usiluje o zvyšování bezpečnosti a životních podmínek svých zaměstnanců. Daří se nám víc než jen splňovat všechny stávající pracovní, zdravotní a bezpečnostní předpisy a zajišťujeme efektivní školení a podporu našich zaměstnanců na pracovišti. Společnost Daikin Europe N.V. byla rovněž oceňovaná jako aktivní a angažovaný člen místních i širších evropských podnikatelských komunit, připravený převzít odpovědnost za podporu a povzbuzování jiných organizací v regionu.

Soulad s J-SOx

J-SOx je zkrácený název japonské verze zákona Sarbanes-Oxley neboli SOx. SOx odkazuje na americký zákon, který vypracovali američtí politici Sarbanes a Oxley. Zákon má za cíl navodit transparentnost a uklidnit investory po řadě účetních skandálů v podnikatelských kruzích.

Od roku 2008 musí všechny společnosti, které působí na japonském akciovém trhu, dodržovat ustanovení japonské verze tohoto zákona „Finanční nástroje a burzovní právo“. Daikin Europe N.V. je v souladu s J-SOx od dubna 2008.

Reakce společnosti Daikin na J-Sox

V reakci na japonské právní předpisy společnost Daikin přeorganizovala své systémy, aby zajistila efektivitu všech provozních procesů v celé skupině Daikin, které by mohly ovlivnit finanční výkaznictví.

Společnost Daikin průběžně tyto systémy vyhodnocuje, aby zaručila, že bude moci účinně zajišťovat vnitřní kontrolu požadovanou zákonem J-SOx. Společnost usiluje o provádění veškerých potřebných úprav těchto systémů, aby zabezpečila trvalý soulad s J-SOx a veškerými souvisejícími předpisy.

Certifikace ISO14001

Úsilí společnosti Daikin o ochranu životní prostředí a zlepšování jeho kvality bylo oceněno certifikací ISO14001.

ISO 14001 uvádí, že „společnost Daikin má zavedený účinný systém péče o životní prostředí, který chrání člověka i životní prostředí před možným dopadem jeho výrobních činností, výrobků a služeb a pomáhá udržovat a zlepšovat celkovou kvalitu životního prostředí.“

Daikin je jedním z prvních výrobců klimatizačních zařízení, kterým se dostalo takového uznání.

Certifikace ISO9001

Výrobní proces Daikin Europe N.V. splňuje všechny evropské výrobní normy a požadavky na kvalitu, přičemž probíhající výzkum se zaměřuje na optimalizaci výkonu i kvality jednotky.

V roce 1993 společnost Daikin Europe NV úspěšně následovala příklad našich továren v Japonsku a získala certifikát ISO 9001. Certifikace je pro naše zákazníky zárukou, že věnujeme velkou pozornost kvalitě ve všech fázích návrhu a výroby, jakož i v poprodejním servisu. To zároveň zaručuje, že systém jakosti společnosti Daikin podléhá pravidelné kontrole, a to jak interní, tak i ze strany externích subjektů.

V dubnu 2002 provedla ve společnosti Daikin Europe NV audit společnost Lloyd Register Quality Assurance podle nové normy ISO9001:2000. Tento nový standard je orientován na obchodní procesy a vyžaduje od zúčastněných společností, aby zaměřovaly všechny procesy na dosažení spokojenosti zákazníků.

Naši motivovaní zaměstnanci usilují o neustálé zlepšování a zajišťují, že produkty a procesy společnosti Daikin vždy odpovídají požadavkům na certifikaci ISO9001.

Certifikace ISO50001

Od roku 2006 se společnost Daikin dobrovolně účastní vlámského energetického auditu pro smluvní období 2006 – 2014. Tato smlouva je dohodou mezi vlámskou vládou a společnostmi s vysokou spotřebou energie a jde nad rámec standardních právních požadavků. Účelem této smlouvy je zajistit, aby vlámské energeticky náročné společnosti neodcházely a staly se čelními společnostmi v oblasti energetické účinnosti! Společnost Daikin se již podílí na nástupnické smlouvě o auditu, dohodě o vlámské energetické politice pro období 2015 – 2020, se stejnými cíli, jaké měla smlouva, ale s dalšími požadavky na zúčastněné společnosti.

Kromě toho má společnost Daikin zavedený účinný systém řízení energie, který zajišťuje nejen udržitelné využívání, ALE TAKÉ snížení spotřeby energie! V roce 2014 náš systém řízení úspěšně prošel auditem prováděným společností Lloyds podle standardu ISO 50001. Daikin je jedním z prvních výrobců klimatizačních zařízení, kterým se dostalo takového uznání.

Poznámka: Společnost DENV používá ve výrobní továrně v Ostende pouze ekologickou energii a pro výrobu této „zelené“ energie bylo nainstalováno 2000 solárních panelů. Těmito kroky DENV drasticky snížila své emise CO2.

Certifikace ISO 45001

Nejdůležitější je pro společnost Daikin bezpečnost našich zaměstnanců, subdodavatelů, návštěvníků a sousedů.

Společnost Daikin Europe N.V. získala mezinárodně uznávanou certifikaci ISO 45001 týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Pro splnění této normy má společnost Daikin Europe N.V. zavedený systém řízení bezpečnosti, který zahrnuje tyto aspekty:

 • Politika zdraví a bezpečnosti
 • Pravidelné analýzy rizik
 • Bezpečnostní akční plán
 • Cíle bezpečnosti a ochrany zdraví
 • Dodržování právních a jiných požadavků
 • Účast a konzultace se zaměstnanci
 • Efektivní specializovaná školení a pokyny
 • Komunikace o bezpečnosti a ochraně zdraví
 • Efektivní zjišťování úrovně bezpečnosti organizace
 • Nouzové postupy související s činností společnosti (např. únik chladiva, požár, ekologické katastrofy)
 • Audity a hodnocení bezpečnostního systému

Více informací

Základní kontakty

Prohlédněte si náš virtuální showroom

Dotace a SVT kódy

Často kladené otázky

Partnerský portál

Prohlédněte si náš virtuální showroom

Často kladené otázky

Partnerský portál

Katalogy a ceníky