Skip to main content

Na štítku mého zařízení je nakreslená popelnice. Co to znamená?

Váš výrobek je označen tímto symbolem. Tento symbol znamená, že elektrické a elektronické výrobky nesmí být míchány s netříděným domovním odpadem.

Nepokoušejte se systém sami rozebírat: rozebrání výrobku a dalších částí musí provést odborník podle příslušných místních a národních právních předpisů.

Výrobek a odpad musí být zlikvidovány ve specializovaných zařízeních na opakované použití či recyklaci.

Zajištěním správné likvidace pomůžete zabránit případným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Další informace získáte u instalačního technika nebo místního obecního úřadu.

Základní kontakty

Prohlédněte si náš virtuální showroom

Dotace a SVT kódy

Často kladené otázky

Partnerský portál

Prohlédněte si náš virtuální showroom

Často kladené otázky

Partnerský portál

Katalogy a ceníky