Skip to main content

Podmínky použití

Podmínky použití 

Datum poslední změny: 29.06.2021 

Tyto podmínky použití (dále jen „Podmínky použití“) jsou závaznou právní dohodou mezi Vámi (dále jen „Vy“ nebo „Vaše“) jako uživatelem této mobilní aplikace, webové aplikace nebo softwarové aplikace (dále jen „Aplikace“) a společností Daikin Europe N.V. a jejími dceřinými společnostmi (dále jen „Společnost“, „Naše“) týkající se přístupu k této Aplikaci a jejího používání. 

Váš přístup k této Aplikaci a její používání bude považováno za Váš souhlas s těmito Podmínkami použití. Vezměte prosím na vědomí, že na určité části této Aplikace se mohou vztahovat specifické podmínky použití. Váš přístup k těmto částem a/nebo jejich používání bude považováno za Váš souhlas s takovými specifickými podmínkami použití. 

Společnost si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění aktualizovat Podmínky použití a upravovat jakékoli produkty, služby a jakékoli (související) informace obsažené v Aplikaci (zcela nebo částečně). Společnost si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění přerušit nebo zrušit provoz Aplikace. 

Pokud je Vám méně než 18 let, můžete přijmout tyto Podmínky použití a používat Aplikaci pouze za dohledu rodičů nebo zákonných zástupců. 

1. Používání Aplikace 2. Licence koncového uživatele 3. Práva duševního vlastnictví. 4. Vyloučení záruky 5. Omezení odpovědnosti 6. Propojení 7. Ochrana údajů 8. O souborech cookie 9. Rozhodné právo 10. Oddělitelnost ustanovení 11. Kontaktní údaje 12. Je-li relevantní 

1. Používání Aplikace 

Přístup k Aplikaci 

Je možné, že budete před získáním přístupu k Aplikaci požádáni o registraci prostřednictvím vytvoření účtu. Přístup k této Aplikaci může být udělen pouze na základě pozvání od Společnosti. Přístup k Aplikaci může být propojen s Vaší profesní činností jako zaměstnance nebo jako zástupce společnosti prodávajícího naše produkty. Společnosti poskytnete pravdivé a správné (kontaktní) údaje a tyto údaje budete průběžně aktualizovat, abyste zajistili, že Společnost bude mít v souvislosti s Vaším účtem vždy správné údaje. 

Společnost může na základě vlastního uvážení blokovat nebo odebrat Vaše přístupová práva kdykoli bez předchozího upozornění. 

Jste odpovědní za veškeré činnosti, které se v souvislosti s Vaším účtem vyskytnou; jste povinni podniknout nezbytná opatření proti zneužití. Pokud máte podezření, že Váš účet mohl být napaden, měli byste o tom Společnost okamžitě informovat a svůj účet zrušit. 

[Text Wrapping Break] 

Obsah týkající se Společnosti 

Veškeré informace, materiály, data a elektronické soubory jakéhokoli druhu obsažené a zveřejněné v této Aplikaci nebo informace týkající se Aplikace, které Vám Společnost zaslala prostřednictvím elektronické komunikace (dále jen „Obsah týkající se Společnosti“) jsou Společností poskytovány pouze pro informační účely. 

Uživatelský obsah 

V případě potřeby můžete do Aplikace nahrávat, ukládat a odesílat informace / elektronické soubory (dále jen „Uživatelský obsah“). 

Společnost si vyhrazuje právo upravit nebo odstranit jakýkoli Uživatelský obsah, který je nahrán v Aplikaci, a to buď uložený na serverech nebo hostovaný či zveřejněný v Aplikaci. 

V rozsahu povoleném platnými právními předpisy nenese Společnost odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo poškození Uživatelského obsahu (úplné nebo částečné). 

Povolené používání 

Při používání Aplikace se zdržíte jednání, které by mohlo být považováno za nevhodné nebo nezákonné. Nebudete do Aplikace nahrávat žádné informace, které jsou nezákonné, které porušují zákonná práva jakékoli třetí strany a/nebo které mohou vést k soudním stíháním proti Vám, proti Společnosti nebo proti jakékoli třetí straně (v každém případě v rámci platných právních předpisů). 

2. Licence koncového uživatele 

Některé Aplikace Vám umožňují stahovat klientský software (dále jen „Software“), který může Společnost automaticky aktualizovat. K používání Softwaru obdržíte omezenou, nevýhradní, nepřenosnou a odvolatelnou licenci, která je omezena na rozsah Aplikace. 

Nesmíte: (a) upravovat Aplikaci, Software a/nebo Obsah týkající se Společnosti nebo je používat pro jakýkoli komerční účel; (b) postoupit, převést nebo sublicencovat jakákoli práva, která Vám byla udělena na základě těchto Podmínek použití; (c) nabídnout Aplikaci k prodeji nebo pronájmu; (d) dekompilovat, dekódovat, zpětně analyzovat nebo rozebírat jakýkoli software, který je součástí Aplikace; (e) odstranit z Aplikace jakákoli autorská práva, ochranné známky nebo jiná oznámení o vlastnictví; (f) podniknout jakékoli kroky, které zasahují do práv duševního vlastnictví Společnosti; nebo (g) kopírovat, zobrazovat, převádět, licencovat, reprodukovat, publikovat, stahovat, nahrávat, zveřejňovat, přenášet, distribuovat nebo prodávat (zcela nebo zčásti) Aplikaci nebo použít Aplikaci k vytvoření odvozeného díla. 

Není-li v těchto Podmínkách použití výslovně uvedeno jinak, nejsou Vám udělena žádná další výslovná ani předpokládaná práva. 

3. Práva duševního vlastnictví 

Vaše používání Aplikace nemůže být vykládáno jako udělení licence nebo práva k používání Obsahu týkajícího se Společnosti v rámci této Aplikace ani k používání ochranných známek, log a názvů produktů uvedených v Aplikaci, které patří Společnosti nebo jiným držitelům práv (společně dále jako „Ochranné známky“). Používání Ochranných známek bez písemného souhlasu Společnosti je zakázáno. 

Aplikace a/nebo Obsah týkající se Společnosti, mimo jiné textů, fotografií, obrázků, softwaru, hudby, audio-video klipů a jakéhokoli jiného materiálu chráněného autorskými právy, patří Společnosti. Kopírování, veřejný přenos, distribuce, modifikace, mazání nebo reprodukce bez souhlasu Společnosti jsou podle autorského zákona zakázány, s výjimkou zvláštního používání, které je povoleno podle příslušných právních předpisů o autorských právech. 

4. Vyloučení záruky 

BERETE NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE APLIKACE JE POSKYTOVÁNA „TAK, JAK JE“ A „JAK JE DOSTUPNÁ“, BEZ VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY NEBO PODMÍNKY JAKÉHOKOLI DRUHU. SPOLEČNOST NEČINÍ ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ A VYLUČUJE VEŠKERÉ ZÁRUKY A PODMÍNKY USPOKOJIVÉ KVALITY, OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A NEPORUŠOVÁNÍ. SPOLEČNOST ROVNĚŽ NEZARUČUJE, ŽE APLIKACE NEOBSAHUJE MALWARE NEBO JINÉ ŠKODLIVÉ KOMPONENTY. SPOLEČNOST DÁLE NEČINÍ ŽÁDNÉ PROHLÁŠENÍ A NEZARUČUJE, NEPOTVRZUJE, NERUČÍ ANI NEPŘIJÍMÁ ODPOVĚDNOST ZA PŘESNOST, AKTUÁLNOST, SPOLEHLIVOST, DOSTATEČNOST, POSLOUPNOST NEBO ÚPLNOST JAKÝCHKOLI INFORMACÍ, ÚDAJŮ, NÁZORŮ, RAD NEBO PROHLÁŠENÍ UČINĚNÝCH NA TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ANI ZA KVALITU JAKÝCHKOLI PRODUKTŮ NEBO SLUŽEB DOSTUPNÝCH V APLIKACÍCH TŘETÍCH STRAN (NEBO ZA JEJICH OBSAH), ZA UŽIVATELSKÝ OBSAH A ZAŘÍZENÍ A ZA OBSAH TÝKAJÍCÍ SE SPOLEČNOSTI, A SPOLEČNOST NENESE ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI TRANSAKCE USKUTEČNĚNÉ MEZI VÁMI A POSKYTOVATELI TŘETÍCH STRAN. 

ŽÁDNÁ RADA NEBO INFORMACE ZÍSKANÁ PROSTŘEDNICTVÍM APLIKACE NEVYTVÁŘÍ JAKOUKOLI ZÁRUKU JMÉNEM SPOLEČNOSTI. 

TENTO ČLÁNEK PLATÍ V NEJVĚTŠÍM MOŽNÉM ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY. 

[Text Wrapping Break] 

5. Omezení odpovědnosti 

SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE VAŠÍM JEDINÝM A VÝLUČNÝM OPRAVNÝM PROSTŘEDKEM V PŘÍPADĚ PROBLÉMŮ NEBO NESPOKOJENOSTI S APLIKACÍ JE PŘESTAT APLIKACI POUŽÍVAT A PŘÍPADNĚ ODINSTALOVAT SOFTWARE. SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE PRO SPOLEČNOST NEVYPLÝVÁ ŽÁDNÁ POVINNOST ANI ODPOVĚDNOST Z APLIKACÍ TŘETÍCH STRAN NEBO JEJICH ZPŘÍSTUPNĚNÉHO OBSAHU, A ŽE ZATÍMCO SE VÁŠ VZTAH S TAKOVOU APLIKACÍ TŘETÍ STRANY MŮŽE ŘÍDIT SAMOSTATNOU DOHODOU S DANOU TŘETÍ STRANOU, VAŠÍM JEDINÝM A VÝLUČNÝM OPRAVNÝM PROSTŘEDKEM VE VZTAHU KE SPOLEČNOSTI V PŘÍPADĚ PROBLÉMŮ NEBO NESPOKOJENOSTI S APLIKACÍ TŘETÍ STRANY NEBO JEJÍM OBSAHEM JE TAKOVOU APLIKACI TŘETÍ STRANY ODINSTALOVAT A/NEBO PŘESTAT POUŽÍVAT. 

V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENESOU SPOLEČNOST, JEJÍ VEDOUCÍ PRACOVNÍCI, AKCIONÁŘI, ZAMĚSTNANCI, ZÁSTUPCI, ČLENOVÉ PŘEDSTAVENSTVA, DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI, PŘIDRUŽENÉ SUBJEKTY, NÁSTUPCI, POSTUPNÍCI, DODAVATELÉ NEBO POSKYTOVATELÉ LICENCE ODPOVĚDNOST ZA: 

(1) JAKÉKOLI NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ ANI EXEMPLÁRNÍ ŠKODY; (2) COKOLI Z NÁSLEDUJÍCÍHO: (A) ZTRÁTU MOŽNOSTI POUŽÍVÁNÍ; (B) ZTRÁTU UŽIVATELSKÉHO OBSAHU; (C) ZTRÁTU OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI; (D) UŠLÝ ZISK NEBO (E) POŠKOZENÍ ZAŘÍZENÍ, (F) POŠKOZENÍ VE VŠECH PŘÍPADECH VYPLÝVAJÍCÍ Z POUŽÍVÁNÍ NEBO NESCHOPNOSTI POUŽÍVAT APLIKACI, ZAŘÍZENÍ, APLIKACE TŘETÍCH STRAN, OBSAH APLIKACÍ TŘETÍCH STRAN, OBSAH TÝKAJÍCÍ SE SPOLEČNOSTI NEBO UŽIVATELSKÝ OBSAH; (3) NEPLNĚNÍ, NEDOSTATEČNÉ PLNĚNÍ NEBO OPOŽDĚNÉ PLNĚNÍ POVINNOSTÍ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE SMLUV Z DŮVODU VYŠŠÍ MOCI NEBO JAKÉKOLI PŘÍČINY, KTERÁ NENÍ PŘIMĚŘENĚ PŘEDVÍDATELNÁ NEBO KTERÁ JE MIMO PŘIMĚŘENOU KONTROLU SPOLEČNOSTI. 

ŽÁDNÉ USTANOVENÍ TĚCHTO PODMÍNEK POUŽITÍ NEOMEZUJE ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI ZA PODVOD, PODVODNÉ UVEDENÍ V OMYL, SMRT NEBO ZRANĚNÍ ZPŮSOBENÉ NEDBALOSTÍ NEBO PŘÍPADNĚ HRUBOU NEDBALOSTÍ, POKUD TAK VYŽADUJÍ PLATNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY. 

6. Odkazování 

Na webové stránky třetích stran 

Tato Aplikace může obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran, nad nimiž Společnost nemá kontrolu. Společnost neposkytuje žádné prohlášení o žádných webových stránkách třetích stran, k nimž můžete mít přístup prostřednictvím této Aplikace. Zahrnutí takových odkazů neznamená, že Společnost schvaluje nebo přijímá jakoukoli odpovědnost za obsah nebo používání takových webových stránek třetích stran. 

Při přístupu na webové stránky třetích stran z této Aplikace tak činíte na vlastní nebezpečí a v souladu s podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů takové webové stránky třetí strany. Společnost nezaručuje, nepotvrzuje ani nepřebírá odpovědnost za přesnost, aktuálnost, spolehlivost, dostatečnost, posloupnost nebo úplnost jakýchkoli informací, údajů, názorů, rad nebo prohlášení učiněných na těchto webových stránkách nebo za kvalitu jakýchkoli produktů nebo služeb dostupných na takových webových stránkách. 

Na webové stránky Společnosti 

Můžete odkazovat na webové stránky Společnosti za podmínky, že je jasně uvedeno, že návštěvníci budou při použití odkazu přesměrováni na webové stránky Společnosti. Odkaz nesmí být zavádějící a nesmí vytvářet dojem, že webové stránky Společnosti nebo jeho části jsou součástí jiné webové stránky. Například tzv. framing, deep linking nebo inline linking na webové stránky Společnosti nejsou dovoleny bez předchozího písemného souhlasu Společnosti. 

O souhlas můžete požádat prostřednictvím tohoto formuláře. 

Bez předchozího písemného souhlasu Společnosti se na žádné stránce Vašeho webu nesmí objevit žádné odkazy na webové stránky Společnosti. 

7. Ochrana údajů 

Cílem Společnosti je zpracovávat Vaše osobní údaje zákonným, vhodným a transparentním způsobem. 

Udělejte si čas na přečtení našich Zásad ochrany osobních údajů. Používáním Aplikace souhlasíte s tím, že Společnost může zpracovávat Vaše osobní údaje v souladu s našimi Zásadami ochrany osobních údajů

8. Soubory cookie 

Tato Aplikace může používat soubory cookie a podobné nástroje ke zvýšení výkonu a zlepšení uživatelského komfortu. Dalším používáním této Aplikace beze změny Vašeho nastavení souhlasíte s používáním takových souborů cookie a nástrojů. Chcete-li se dozvědět více o našem používání souborů cookie nebo o tom, jak změnit Vaše nastavení, přečtěte si Naše zásady používání souborů cookie

9. Rozhodné právo 

Strany souhlasí s tím, že veškeré spory vyplývající z Podmínek použití nebo s nimi související budou předloženy pouze soudům v Bruselu, souhlasí s příslušností těchto soudů a dále souhlasí s tím, že veškeré sporné záležitosti budou posuzovány, upraveny a řízeny belgickým právem a tento odstavec nahrazuje všechna případná rozporná pravidla volby práva. 

10. Oddělitelnost ustanovení 

Neplatnost kteréhokoli odstavce, pododstavce nebo části Podmínek použití nemá vliv na platnost jakéhokoli jiného odstavce, pododstavce nebo části těchto Podmínek použití a takový neplatný odstavec, pododstavec nebo část musí být upraveny tak, aby dosáhly zamýšleného účelu a úmyslu takového ustanovení mezi stranami. 

11. Kontaktní údaje 

Ohledně dotazů, připomínek nebo zpětné vazby nás prosím kontaktujte zde: Daikin Europe N.V., Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgie, identifikační číslo společnosti: 0412.120.336 

 

Základní kontakty

Prohlédněte si náš virtuální showroom

Dotace a SVT kódy

Často kladené otázky

Partnerský portál

Prohlédněte si náš virtuální showroom

Často kladené otázky

Partnerský portál

Katalogy a ceníky