Skip to main content

Zelená dohoda je pro EU „momentem srovnatelným s člověkem na Měsíci“: zde je důvod, proč potřebujeme tepelná čerpadla.

Dekarbonizace odvětví vytápění bude klíčem k tomu, aby se Evropa do roku 2050 stala klimaticky neutrální ekonomikou. Společnost Daikin přijímá Zelenou dohodu a věří, že tepelná čerpadla budou hrát zásadní roli při vytváření neutrálního klimatu v Evropě a při kombinování dekarbonizace s udržitelným hospodářským růstem.

Evropa se chce do roku 2050 stát prvním uhlíkově neutrálním kontinentem a Evropská komise si klade za cíl snížit do roku 2030 emise nejméně o 55 %. Tento směr ve společnosti Daikin podporujeme a snažíme se o to, abychom se do roku 2050 stali globálně uhlíkově neutrální společností.1

Evropský investiční plán pro Zelenou dohodu2 chce přilákat (alespoň) 1 bilion euro na investice z Evropské unie, národních vlád a soukromého sektoru k dekabornizaci EU.3 Investiční plán pro Zelenou dohodu, nyní konfrontovaný s pandemickou a ekonomickou krizí COVID-19, je také jádrem „EU nové generace“, evropského programu obnovy COVID-19 v hodnotě 750 miliard euro.

Dekarbonizace Evropy a obnova po pandemii COVID-19 jsou obrovské výzvy. Prezident Evropské komise dokonce nazval Zelenou dohodu při jejím předkládání evropským „momentem člověka na Měsíci“. Při implementaci Zelené dohody se těšíme na to, až EU a její členské státy podpoří nízkouhlíkové technologie, jako jsou tepelná čerpadla, zajištěním spravedlivých cen energie založených na uhlíku a odrazováním od pobídek k vytápění fosilními palivy.

Proč tepelná čerpadla?

Budovy v Evropě jsou dnes odpovědné za přibližně 36 % všech emisí CO2 v Unii. Vezmeme-li v úvahu, že téměř 50 % konečné spotřeby energie v Unii je použito na vytápění a chlazení, z čehož 80 % je použito v budovách4, je zde obrovský potenciál k dekarbonizaci tohoto sektoru.

  • Tepelná čerpadla jsou osvědčeným řešením a Evropa disponuje technologií, odbornými znalostmi a investicemi k jejich dalšímu rozšiřování. Od rodinných domů po bytové domy, od renovace po nové bydlení, od malých po velké komerční budovy a průmyslové závody, tepelná čerpadla jsou dnes připravená a vhodná pro plnění Zelené dohody EU.
  • Tepelná čerpadla jsou nízkouhlíkovou topnou technologií. Na každou kWh potřebného tepla dnes tvoří uhlíkový dopad tepelného čerpadla přibližně polovinu vysoce účinného plynového kotle s ještě menším potenciálem uhlíkové stopy díky další dekarbonizaci výroby elektřiny v EU5.
  • Tepelná čerpadla využívají obnovitelné energie, jako je tepelná energie ze vzduchu, vody nebo země. Tyto obnovitelné zdroje energie jsou v Evropě hojně dostupné; takže není nutné je dovážet.
  • Tepelná čerpadla budou stále častěji využívat elektřinu z obnovitelných zdrojů a jsou na cestě k tomu, aby byla plně klimaticky neutrálním řešením. Například do roku 2030 se má podíl výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů v EU minimálně zdvojnásobit z dnešní úrovně 32 % energie z obnovitelných zdrojů na přibližně 65 % nebo více6.
  • Kromě toho jsou tepelná čerpadla nezbytná k tomu, aby umožnila vyvažování energetické sítě, a tím podporovala další využití výroby energie z obnovitelných zdrojů, například tím, že fungují jako akumulační baterie a nástroj pro pružné vyvažování nabídky a poptávky po energii.

Investice do tepelných čerpadel také podporují hospodářský růst EU, protože tyto produkty jsou běžně vyvíjeny a vyráběny v Evropě. Například společnost Daikin má v Evropě centrum pro výzkum a vývoj a 5 továren, které souvisí s technologií tepelných čerpadel.

Každé euro investované do technologie tepelných čerpadel znamená jedno euro investované do vytváření místních pracovních míst. Odvětví tepelných čerpadel jako celek v současnosti zaměstnává v Evropě 225 000 lidí7. Nové a následné investice do obnovitelného vytápění přinesou dividendy pro evropské hospodářství i pro naše životní prostředí.

Švédský příběh úspěchu

V 80. letech zahájilo Švédsko ambiciózní politiku nahrazení kotlů na fosilní paliva tepelnými čerpadly. Dnes jsou tepelná čerpadla standardem pro vytápění švédských domácností. Tento tlak na to, aby se tepelná čerpadla stala standardní technologií pro vytápění domácností, pomohl mezi lety 1990 a 2018 snížit celkové emise skleníkových plynů o 33,7 %8.

Další země v Evropě začínají tuto myšlenku následovat. Nedávno země včetně Francie, Německa, Itálie a Nizozemí zahájily podobné programy podpory tepelných čerpadel a výměny kotlů.

Ukončení pobídek technologií s vysokými emisemi uhlíku

V návaznosti na iniciativu Zelená dohoda EU mohou tvůrci politik v členských státech EU jednat na dvou úrovních, aby dosáhli dekarbonizace.

Nejprve by se členské státy EU mohly zavázat k ukončení používání fosilních paliv. Ty nejvíce znečišťující topné systémy je třeba vyřadit. Rakousko již od ledna 2020 neumožňuje instalovat olejové kotle na nové domy. Jde o vynikající iniciativu. Tvůrci politik se mohou vyvarovat pobídek pro fosilní paliva. Dokonce i dnes jsou přímé nebo nepřímé pobídky výhodné pro kotle na ropu nebo plyn, a to například kvůli odlišnému zdanění tepelných čerpadel ve srovnání s kotli.

Zadruhé, obnovitelné technologie rovněž vyžadují férové podmínky. Rozdíl mezi cenami elektřiny a plynu v mnoha členských státech je příliš vysoký na to, aby se tepelné čerpadlo stalo ekonomicky atraktivní investicí pro občany EU9. Pobídky mohou tuto mezeru na určité období překlenout, ale z dlouhodobého hlediska by náklady na energii měly více odrážet objem emisí uhlíku. Stanovení cen uhlíkatých paliv může přispět k dalšímu snižování emisí rozšířením systému EU pro obchodování s emisemi (ETS) na všechny emise spalování fosilních paliv v budovách a pomocí revize směrnice o zdanění energie10.

Motivace zákazníků

Spotřebitelé, kteří chtějí vyměnit své systémy na fosilní paliva, musí být motivováni k bližšímu poznání tepelných čerpadel. Odvětví neúnavně inovuje kombinací vlastností produktů, cen, designu a vstřícnosti pro montážní techniky a koncové uživatele, aby byla tepelná čerpadla atraktivnější11. Odvětví může vynaložit větší úsilí při vysvětlování výhod tepelných čerpadel, aby si o nich koncoví uživatelé udělali lepší obrázek.

Vlády se snaží upozornit spotřebitele na tepelná čerpadla prostřednictvím pobídek pro renovace obytných budov, ale i jiné prostředky by mohly učinit výběr tepelných čerpadel výhodným, například odrazem využívání obnovitelné energie v celkovém energetickém zhodnocení budovy. To vysílá silný signál a vyzývá spotřebitele, aby provedli podrobný výpočet celkových nákladů na vlastnictví a ekologických výhod12. V ten okamžik zákazníci jasně pochopí výhody tepelných čerpadel.

Přístupné všem Evropanům

V krátkodobém horizontu mohou vládní pobídky pomoci urychlit přechod na uhlíkově neutrální vytápění a zpřístupnit tepelná čerpadla všem Evropanům, ale z dlouhodobého hlediska je třeba stanovit přesné ceny energie a správné údaje o energetické a uhlíkové výkonnosti budovy tak, aby byli koncoví uživatelé motivováni investovat do technologie tepelných čerpadel.

Na příkladu Švédska a jiných evropských zemí je jasné, že tato strategie funguje. Například Francie a Německo zavedly rozsáhlá a velmi populární programy výměny kotlů na topné oleje. Itálie navíc představila svůj „Superbonus“ na podporu tepelných čerpadel díky 110 % kreditu návratnosti.

Společnost Daikin se společně s dalšími vedoucími představiteli v oboru tepelných čerpadel ujme této výzvy, aby zajistila, že si koncoví uživatelé budou vědomi tepelných čerpadel a jejich výhod. Denně také pracujeme na vytvoření dobře vyškolených instalačních základen, abychom zajistili správnou instalaci a bezstarostnou zpětnou vazbu pro spotřebitele.

Co bude dál?

Společnost Daikin si stanovila za cíl stát se do roku 2050 v globálním měřítku uhlíkově neutrální společností. Jsme přesvědčeni, že všechny zúčastněné strany - tvůrci politik, vedoucí představitelé odvětví a spotřebitelé - mají stejný cíl, a to položit základy uhlíkově neutrální budoucnosti. Společně můžeme dekarbonizovat odvětví vytápění v Evropě a dosáhnout odvážného cíle Zelené dohody. Jen musíme jednat okamžitě.

1 Daikin Environmental Responsibility, https://www.daikin.eu/en_us/about/environmental-responsibility.html

2 European Commission, Questions and answers, konzultováno 14. září 2020, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_24

3 European Parliament, ‘Europe’s one trillion climate finance plan’, konzultováno 6. srpna 2020, https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20200109STO69927/europe-s-one-trillion-climate-finance-plan

4 An EU Strategy for Heating and Ccooling, konzultováno 17. září 2020, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0051&from=EN a Staff Working Documents, konzultováno 17. září 2020, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016SC0024&from=EN

5 VHK Review study Ecodesign and Energy labelling of Space and combination heaters, Task 5, Figure 7, konzultováno 17. září 2020, https://ecoboiler-review.eu/Boilers2017-2019/downloads/Boilers%20Task%205%20final%20report%20July%202019.pdf

6 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, konzultováno 17. září 2020, https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/eu-climate-action/docs/com_2030_ctp_en.pdf

7 European Commission, ‘Competitiveness of the heating and cooling industry and services’, konzultováno 28. června 2019, https://www.euneighbours.eu/sites/default/files/publications/2019-08/20190822%20MJ0319513ENN.en_.pdf

8 International Energy Agency, Sweden country profile, konzultováno 14. září 2020, https://www.iea.org/countries/sweden

9 Eurostat, Electricity price statistics: Statistics explained, konzultováno 17. září 2020, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/45239.pdf

10 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, konzultováno 17. září 2020, https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/eu-climate-action/docs/com_2030_ctp_en.pdf

11 Viz Daikin’s Altherma 3 H HT: https://www.daikin.eu/en_us/product-group/air-to-water-heat-pump-high-temperature/daikin-altherma-3h-ht.html

12 Společnost Daikin například poskytuje řešení pro výběr nástrojů pro montážníky a spotřebitele s názvem Stand by me, https://standbyme.daikin.eu/

Související články

Základní kontakty

Prohlédněte si náš virtuální showroom

Dotace a SVT kódy

Často kladené otázky

Partnerský portál

Prohlédněte si náš virtuální showroom

Často kladené otázky

Partnerský portál

Katalogy a ceníky